• Adres

    Nish İstanbul B Blok No: 44 D: 138 Bahçelievler / İstanbul

  • E-Mail

    info@agehukuk.com

Cep Telefonu Yurt Dışı İnternet Kota Aşımında Tüketiciyi Bilgilendirmeyen Operatör Sorumludur

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/13926
K. 2017/9234
T. 7.6.2017

Davacı ile davalı … İletişim Hizm.A.Ş. aralarındaki istirdat davasına dair 1.Tüketici Mahkemesinden verilen 19/06/2014 tarihli ve 2013/40 Esas-2014/1531 Karar sayılı hükmün Bozulması hakkında dairece verilen 22/10/2015 tarihli ve 2014/20558 Esas-2015/16478 Karar sayılı ilama karşı davacı vekili tarafından maddi hatanın düzeltilmesi istenilmiştir.
Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı ile davalı … İletişim Hizmetleri A.Ş. aralarındaki istirdat davasına dair 1. Tüketici Mahkemesinden verilen 19/06/2014 tarihli ve 2013/40 E. – 2014/1531 K. sayılı hükmün bozulması hakkında Dairemizce verilen 22/10/2015 tarihli ve 2014/20558 E. – 2015/16478 K. sayılı ilamda, sehven açıklama ve sonuç bölümlerine dair maddi hata yapıldığı anlaşılmakla; bozma ilamına dair maddi hata aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
“Davacı , davalı operatörün gsm hattına sahip olduğunu, yurt dışına gidecek olması sebebiyle yurt dışı 120 dk konuşma ve yurt dışı 10 mb internet paketi aldığını, yurt dışında internet paketini sorgulayarak kullanmaya başladığını, davalı tarafça paket kota aşımı sebebiyle süresinde ve gerektiği gibi uyarılmadığını, sorgulamalarda kotanın bittiğinin bildirilmediğini, kendi kusuru ile kota aşımını gerçekleştiği varsayılsa da ücretlendirmenin fahiş olduğunu, davalı işlemlerinin tüketici haklarını ihlal ettiğini belirterek; davalının kusuru sebebiyle vergiler dahil ödenen 7.006,05 TL’nin yasal faiziyle iadesine, aksi takdirde fazla kullanım kısmının yurt dışı internet paketi tarifesi üzerinden hesaplanarak fazlaya dair 4.907,25 TL’nin yasal faiziyle iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, yapılan işlemlerde tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata aykırı herhangi bir hata bulunmadığını, davacının iddialarının doğru olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece; davacının yurt dışında satın aldığı internet paketini kullanması üzerine davalı tarafın müşteri hizmetleri tarafından internet kullanımı ve fazla kullanım sebebiyle bilgilendirildiği, bu durumun haksız şartlardan olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Uyuşmazlık kota aşımı halinde davalı şirketin müşteriye bilgi verme yükümünün bulunup bulunmadığı, bu yükümlülüğe riayet edilmediği takdirde, tüketicinin sorumlu tutulması gereken miktarın tespitine ilişkindir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan;
Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 6.maddesi ” ( 1 ) İşletmeciler, sundukları elektronik haberleşme hizmetlerine erişim ve bu hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak asgari aşağıdaki bilgileri talep olmaksızın tüm tüketicilere sunmak ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilmesini sağlamakla yükümlüdür.
a- ) İşletmecinin adı, unvanı ve adresi,
b- ) Sunulacak hizmete dair olarak; hizmetin tanımı ve kapsamı, hizmete erişim ve hizmetin kullanımı konusunda genel hüküm ve şartlar, hizmet için uygulanacak tarifeler ve varsa abonelik paketleri, tarifelerin içerdiği vergi türleri ile bu vergilerin tarifeler hesaplanırken tarifelere yansıtılma oranı, doğru tüketici algısının oluşması amacıyla tarifelerin yalnızca tüm vergiler dâhil değeri, işletmeciler tarafından varsa abonelere tazminat verme ve geri ödeme yapma şartları, varsa sunulan bakım/onarım hizmetlerinin çeşitleri, asgari sözleşme süresini de içerecek şekilde standart sözleşme şartları,
c- ) Tüketici şikâyetleri çözüm mekanizmaları” yasal ifadesini içermektedir.
Aynı yönetmeliğin 12/3 fıkrası ise ;
“… ( 3 ) Tüketici menfaatinin korunması amacıyla;
a- ) Hizmetin mutat kullanım düzeyinin çok üzerinde olduğunun tespiti,
b- ) Hukuka aykırı ya da hileli bir faaliyetin varlığı konusunda haklı bir şüphenin bulunması durumlarında aboneye bilgi verilerek hizmetin sunumu kısıtlanabilir veya durdurulabilir.” yasal düzenlemesini getirmiştir .
Dosyanın incelenmesinde; taraflar arasında abonelik sözleşmesi imzalandığı, davacının müşteri hizmetleri ile yaptığı telefon görüşmesinde yurt dışı konuşma ve internet paketinin hattına tanımlanmasını kabul ettiği, ses kayıtlarına dair bilirkişi raporuna göre de, kota aşımı halinde uygulanacak ücret tarifesinin davacıya bildirildiği ancak kota aşımının gerçekleştiğine dair bilgilendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Bu bağlamda; Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 6/1-b ve 12/3 maddeleri uyarınca davalı … İletişim Hizmetleri A.Ş’nin kota aşımı halinde tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğe uygun hareket etmemiştir.
O halde; mahkemece davalı iletişim hizmetleri şirketi tarafından kota aşımı sebebiyle davacı tüketiciyi bilgilendirmediği anlaşılmakla; davacının yurt içi tarifesi üzerinden hesaplama yapılması için bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Davacı vekilinin maddi hatanın düzeltilmesi talebinin kabulü ile, 1. Tüketici Mahkemesinden verilen 19/06/2014 tarihli ve 2013/40 E. – 2014/1531 K. sayılı hükmün bozulması hakkında Dairemizce verilen 22/10/2015 tarihli ve 2014/20558 E. – 2015/16478 K. sayılı ilamda sehven maddi hata yapıldığı anlaşıldığından, Dairemizin bozma ilamının kaldırılmasına, yukarda açıklanan gerekçelerle hükmün BOZULMASINA, 07.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.